Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα ομοίως, επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν έναν επισκέπτη μπορεί να επεξεργαστούν ή να μεταδοθούν μέσα στην Sundrax Electronics για σκοπούς σχετικούς με την απάντηση σε ερωτήσεις, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και την στατιστική. Τα προσωπικά δεδομένα δεν επεξεργάζονται ή μεταδίδονται σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση του αντίστοιχου φυσικού προσώπου, εκτός και αν η Sundrax είναι υποχρεωμένη να το κάνει λόγω νομικών απαιτήσεων.

Δεδομένου ότι τα δεδομένα δεν κρυπτογραφούνται κατά τη μετάδοση, δεν μπορεί να εξαιρεθεί η διακοπή και η πιθανή τροποποίηση των μεταδεδομένων από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Ως εκ τούτου, ζητείται από τους χρήστες να αποφεύγουν την μετάδοση εμπιστευτικών δεδομένων στην Sundrax μέσω της ιστοσελίδας.

Η Sundrax Electronics διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την πολιτική οποιαδήποτε στιγμή.